อบรม เก็บชั่วโมง ปี 2564

🚩ลงทะเบียนอบรม เก็บชั่วโมงขอวิทยฐานะ ปี 2564

แฟนเพจ หลักสูตรพัฒนาครู https://www.facebook.com/trainingsTeacher

🚩รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม #CEFR หลักสูตร รับรองโดย กคศ. 27 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบมาตรฐาน CEFR ผ่านระบบออนไลน์

คลิกลงทะเบียน คลิก https://bit.ly/31MTa8a
.
ติดต่อ👇📱 063-979-3742💓Line : @itrainings

🚩รวมประกาศหลักสูตรรับรองโดยคุรุพัฒนา 2561-2562 -5 ฉบับ

https://bit.ly/3oFikPQ


.รวมประกาศหลักสูตรคุรุพัฒนา ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
https://bit.ly/3hOhleS

_ทำวุฒิบัตรหาย คลิก! #เช็ครุ่นอบรม

คลิก https://bit.ly/31MTa8a

#หลักสูตรพัฒนาครู #หลักสูตร #ลักษณะครูที่ดี#หลักสูตรคุรุพัฒนา

#คูปองครู#ขอวิทยฐานะว21

#หลักสูตรกคศ #ว21 #ว23#เก็บชั่วโมงอบรม#ภาษาอังกฤษ

( โทร 06 3979 3742 💠 😃ฺADD ID Line จนท. : @trainings)

CEFR การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ หนึ่งในเงื่อนไขลดเวลาวิทยฐานะ วPA

CEFR การทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

CEFR ย่อมาจาก Common European Framework of Reference for Languages  เป็นมาตรฐานสากลที่มางสหภาพยุโรปใช้ในการสอบวัดระดับทักษะทางภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ โดยการสอบจะแบ่งเป็น 4 ทักษะด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน และ ทักษะการเขียน ในส่วนของผลสอบนั้น จะแบ่งเป็นระดับพื้นฐาน ไป จนถึงระดับสูงสุด โดยเรียงจาก A1 A2  B1 B2 ไปจนถึง C1 และ C2

ระดับเริ่มต้น ได้แก่

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ A1  เป็นความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบเริ่มต้น สามารถเข้าใจและโต้ตอบในสิ่งที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน โต้ตอบกับผู้อื่นได้ ในกรณีที่ผู้อื่นพูดอย่างช้า ๆ ชัดเจน   

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ A2 เข้าใจประโยคและสำนวนที่ใช้บ่อยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของครอบครัว การซื้อของ ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น การจ้างงาน) สามารถสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงและไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำเป็นประจำ สามารถอธิบายประวัติของตัวเองอย่างง่าย สภาพแวดล้อมขณะที่พูดและเรื่องที่ต้องโต้ตอบทันที

ระดับกลาง ได้แก่

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B1 สามารถเข้าใจจุดประสงค์หลักของที่คุ้นเคยที่ต้องพบบ่อยครั้งในที่ทำงาน โรงเรียน การเดินทางพักผ่อน เป็นต้น  รับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นขณะเดินทางท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ สื่อสารโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องความสนใจส่วนบุคคล  อธิบายประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง ความทะเยอทะยาน และการให้เหตุผลเบื้องต้น  

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ B2 เข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงการพูดคุยเชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถโต้ตอบอย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยไม่มีความเคร่งเครียด  สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจนและมีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย อธิบายมุมมองเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะที่มีความได้เปรียบและเสียเปรียบ

ระดับสูง ได้แก่

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ C1 เข้าใจความต้องการที่หลากหลาย ข้อความที่ยาวขึ้น และตระหนักถึงความหมายโดยนัย แสดงความคิดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติโดยไม่ใช้เวลามากนัก สามารถใช้ภาษาได้อย่างยืดหยุ่น ทางวิชาการและด้านอาชีพ สามารถสร้างถ้อยคำที่ชัดเจน มีโครงสร้างดี ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ซับซ้อน ใช้แบบแผนการสื่อสาร คำเชื่อมและการเชื่อมโยง 

ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับ C2 เข้าใจทุกเรื่องที่ฟังหรืออ่านได้อย่างง่ายดาย สามารถสรุปคำพูดและข้อความจากแหล่งที่มาต่าง ๆ สร้างข้อโต้แย้งและใช้ในการนำเสนอที่สอดคล้องกัน สามารถแสดงออกและสื้อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ คล่องแคล่วและแม่นยำมาก รวมถึงสามารถแยกแยะความหมายที่ใกล้เคียงกันของสถานการณ์ที่มีความซับซ้อน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star