หลักสูตรคุรุพัฒนา

คูปองครู60    คูปองครู61    คูปองครู62    คูปองครู63    คูปองครู64   

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562

คูปองครู 2562 อบรมครู หลักสูตร คุณภาพ ผ่านการรับรอง โดย คุรุพัฒนา หน่วยพัฒนาครู รหัส 0405560004592 บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง (iSuccess Trainings Co.Ltd.)

Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู   โทร 06 3979 3742   Line @trainings   Website      ลงทะเบียน       เลือกหลักสูตร

คูปองครู60   

2

👉อบรมครู ทุกกลุ่มสาระ 🥰หลักสูตร รับรองโดย สถาบันคุรุพัฒนา🥰🥰 สะสมชั่วโมง ขอวิทยฐานะ 🌞 โทร 06 3979 3742

🎯 เลือกหลักสูตร  ค่าลงทะเบียน 4900 บาท

A-12/05/2561-13/05/2561 หลักสูตร 613112004 การพัฒนาสื่อสังคม 20 ชม.4900 บ.
K - 07/12/2562 - 08/12/2562-หลักสูตร 612031014 พัฒนาการอ่าน และเขียนภาษาไทย 18 ชม. 4900 บาท
S - 20/02/2564 - 21/02/2564 - หลักสูตร 628181058 นวัตกรรม 3D - 20 ชม. 4900 บาท

——————————–

#คูปองครู 2562 ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook คลิก! https://www.facebook.com/trainingcourse/
Line @trainings คลิก! https://line.me/R/ti/p/%40trainings
Website คลิก! https://isuccesstrainingsblog.wordpress.com/

35 หลักสูตร รับรองโดยคุรุพัฒนาและ ประกาศ สพฐ. เพิ่มผลสัมฤทธิ์ O-NET, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, บูรณาการกลุ่มสาระ, ครูประถม, ครูมัธยม, ปฐมวัย, พัฒนาสมอง, BBL, PLC, Active Learning, Thailand 4.0, 21st century skills

รายชื่อหลักสูตรคุรุพัฒนา อบรมครู รับรองโดยคุรุพัฒนา สะสมชั่วโมงขอวิทยฐานะ

612031014 การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก

612021012 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกม และอุปกรณ์คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถ ด้านคำนวณ (Numeracy) และทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

612021011 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ เกม และอุปกรณ์คณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 -3)

613011005 กลยุทธ์การสอนของครูวิทยาศาสตร์เพื่อยกระดับ ผลการทดสอบโอเน็ต

613012017 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง

613112004 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง

612121033 สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขศึกษา การจัดการความรู้แบบปลาทู การสร้างเสริมสุขภาพที่ดี เพื่อชีวีมีสุข

613291015 การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย

613291013 การสร้างโมเดล 3 มิติเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม Autodesk Maya

612181121 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (ประถมศึกษา)

613181076 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (มัธยมศึกษา)

613122011 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล ตามแนว Active Learning

613041016 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน

612031082 เทคนิคการจัดกิจกรรมภาษาไทยแบบ active learning : เพิ่มพูนทักษะการอ่าน การคิดและการเขียน

611161182 STEM EDUCATION : สนุกกับสะเต็มศึกษาผ่านโครงงานปฐมวัย

612171007 การพัฒนาการอ่าน และเขียน ๔ เดือนอ่านออกเขียนได้ โดยใช้กิจกรรม อ่าน เขียน เรียนสนุก สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

612041131 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ผ่านแอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ (Learning Application) “Echo English” ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับชั้นประถมศึกษา

612012032 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษที่ 21
สำหรับผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์(สำหรับครูประถมศึกษา)

612102022 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง

612121038 การฝึกอบรมครูมวยไทยขั้นพื้นฐาน (Level 1)

613122013 การฝึกอบรมสมรรถนะครูมวยไทย (Level 2)

613122014 การฝึกอบรมครูมวยไทยขั้นสูง (Level 3)

613012043 การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงในศตวรรษ

ที่ 21สำหรับผู้เรียนด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (สำหรับครูมัธยมศึกษา)

614011072 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (PBL) ระดับมัธยมศึกษา

613041052 การเรียนรู้ใช้โครงงานเป็นฐาน: การละครในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ

613151071 เทคนิคการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

612031132 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมกลุ่มสาระภาษาไทยเพื่อส่งเสริม
กระบวนการคิดขั้นสูง

614181061 การเรียนรู้เร็วด้วยเทคนิคการสร้างสมดุลสมองซีกซ้ายและซีกขวา

613041016 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดอย่างครูมืออาชีพเพื่อสร้างแรงจูงใจผู้เรียน

613291015 การสร้างสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบมัลติมีเดีย

623181318 การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Construct 2

628041015 การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมสนุกตามแนว Active Learning

62918136 สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยใช้กระบวนการ 3D ( ประถมศึกษา )

623181262 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วย Adobe Captivate 2019

621181024 การพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กีฬาหมากล้อม และแนวทางการส่งเสริมการเล่นกีฬาหมากล้อมระดับปฐมวัย

623021044 หลักสูตรอบรมเชิงบูรณาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ยุค Education 4.0

628181058 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเรียนรู้

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star