ผลงาน

อบรม หลักสูตร คุรุพัฒนา หลักสูตรผ่านการรับรองโดยคุรุพัฒนา 35 หลักสูตร อบรมครู มีผลงานอบรมครู คูปองครู ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 จนถึงปัจจุบัน  ทั้งระดับครูปฐมวัย ครูประถมศึกษา ครูมัธยมศึกษา ครูทุกกลุ่มสาระ  มากกว่า 10,000 คน  

หลักสูตรคุรุพัฒนา2562 หลักสูตรคุรพัฒนา2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings   Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร


Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู  โทร 06 3979 3742
Line @trainings   Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

 

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star