วิทยากร

วิทยากร

    ทีมวิทยากร ที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มากมาย หลากหลายสาขา เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ  ประสบการณ์ ในการจัดการรู้ทุกกลุ่มสาระ

ที่ปรึกษาพัฒนาหลักสูตร: 
ดร.ปรียาดา สุขสวาง Ph.D. (Educational Technology) KKU.

Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742

Line @trainings   Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

คณะวิทยากร มากกว่า 200 คน

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742

Line @trainings   Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star