ลงทะเบียน หลักสูตรคุรุพัฒนา

ปรึกษา ฟรี! ไม่ได้อบรม #คูปองครู62 โทร 06 3979 3742

ไม่ได้อบรมคูปองครู62 เลือกหลักสูตร เลือกหลักสูตรคูปองครู62  

 

ไม่ได้อบรมคูปองครู62 เลือกหลักสูตร เลือกหลักสูตรคูปองครู62   

H- 30/03/2562 – 31/03/2562 – หลักสูตร 613041016 พัฒนาบุคลิกภาพครูมืออาชีพ – 20 ชม. 4900 บาท

I- 27/04/2562-28/04/2562 – หลักสูตร 613041016 การพัฒนาบุคลิกภาพครูมืออาชีพ – 20 ชม. 4900 บาทJ- 11/05/25 – 12/05/2562 – หลักสูตร 613291015 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย – 16 ชม. 4900 บาท

K – 07/12/2562 – 08/12/2562-หลักสูตร 612031014 พัฒนาการอ่าน และเขียนภาษาไทย 18 ชม. 4900 บาท

L- 11/01/2563 – 12/01/2563 – หลักสูตร 613291015 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย – 16 ชม. 4900 บาท

M – 07/03/2563 – 08/03/2563 – หลักสูตร 613291015 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย – 16 ชม. 4900 บาท

ปรึกษา ฟรี! ไม่ได้อบรม #คูปองครู61 โทร 06 3979 3742

ไม่ได้อบรมคูปองครู61 เลือกหลักสูตร เลือกหลักสูตรคูปองครู61

E- 29/07/2561 – 30/07/2561 หลักสูตร612102022 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม กพอ.-20ชม. 4900 บ.

F- 18/08/2561 – 19/08/2561 หลักสูตร 612031132- การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ภาษาไทย -20ชม. 4900 บ.

G- 01/09/2561 – 02/09/2561 -หลักสูตร 613041016 พัฒนาบุคลิกภาพครูมืออาชีพ – 20 ชม. 4900 บาท

  

ปรึกษา ฟรี! ไม่ได้อบรม #คูปองครู60 โทร 06 3979 3742

ไม่ได้อบรมคูปองครู60 เลือกหลักสูตร เลือกหลักสูตรคูปองครู60   

A- 12/05/2561 – 13/05/2561 – หลักสูตร 13112004 การพัฒนาสื่อสังคม 20 ชม. 4900 บาท

B- 12/05/2561 – 13/05/2561 – หลักสูตร 613012017 การพัฒนาสื่อ วิทยาศาสตร์ 20 ชม. 4900 บาท

C- 12/05/2561 – 13/05/2561 – หลักสูตร 612031132 การพัฒนาสื่อ ภาษาไทย 20 ชม. 4900 บาท

D- 12/05/2561 – 13/05/2561 – หลักสูตร 612041131 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “Echo English”- 20 ชม. 4900 บาท

ปรึกษา ฟรี! ไม่ได้อบรม #คูปองครู โทร 06 3979 3742

🔻 คลิก! เลือกหลักสูตร ที่ยังมีที่นั่งว่าง https://bit.ly/31MTa8a

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star