อบรมหลักสูตรคุรุพัฒนา 06 39793742

สาเหตุ ที่ครูพลาดอบรม หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562

  • ถึงแม้ไม่มีงบประมาณคูปองครู ในปี 2562 ครูยังต้องอบรมตามเกณฑ์ ที่ กคศ. กำหนด เพื่อใช้ประกอบการขอวิทยฐานะ ต่อเนื่อง 4 ปี ๆละ 12-20 ชั่วโมง และ สะสมชั่วโมง PLC
  • ครูบางคน เข้าใจว่า ไม่มี คูปองครู จึงไม่ต้องอบรม จึงทำให้ เมื่อครูยื่นขอวิทยฐานะ ครูจึงขาดชั่วโมงพัฒนาตนเอง

🔻คลิก! แบบสอบถาม https://bit.ly/31MTa8a เลือกหลักสูตรคูปองครู62

ปรึกษาฟรี! ไม่ได้อบรมคูปองครู 2560/ 2561/ 2561 /2562/ 2563 โทร 06 3979 3742

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

ปรึกษาฟรี พลาด คูปองครู62 โทร 06 3979 3742

ปรึกษาฟรี พลาด คูปองครู61 โทร 06 3979 3742

ปรึกษาฟรี พลาด คูปองครู61 โทร 06 3979 3742

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star