ไม่ได้อบรม คูปองครู ปรึกษา!

https://lin.ee/pnns7VE

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตรคุรุพัฒนา

✅E64 -อบรมวันที่ 12/06/2564 – 13/06/2564 – หลักสูตร 629181364 นวัตกรรม 3D – 20 ชม.

✅F64 -อบรมวันที่ 19/06/2564 – 20/06/2564 – หลักสูตร- 628181058-ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเรียนรู้ – 16ชม. ✅

G64 -อบรมวันที่ 26/06/2564 -27/06/2564 – หลักสูตร 623181318-002 การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย Construct 2 – 14ชม.

✅H64 -รวม 2 หลักสูตร F+G 629181364 นวัตกรรม 3D + หลักสูตร 623181318 รวม 30 ชม.

✅I64 -อบรมวันที่ 10/07/2564 – 11/07/2564 – หลักสูตร 629181364 นวัตกรรม 3D – 20 ชม.

✅.J64-อบรมวันที่ 7/08/2564 – 8/08/2564 – หลักสูตร 629181364 นวัตกรรม 3D – 20 ชม.

ประกาศรับรองหลักสูตรคุรุพัฒนา

ประกาศหลักสูตรคุรุพัฒนา62

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star