ขาดชั่วโมงอบรม ขอวิทยฐานะ ADD Line: @trainings

#คูปองครู62

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

สาเหตุ ที่ครูพลาดอบรม หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562

  • ถึงแม้ไม่มีงบประมาณคูปองครู ในปี 2562 ครูยังต้องอบรมตามเกณฑ์ ที่ กคศ. กำหนด เพื่อใช้ประกอบการขอวิทยฐานะ ต่อเนื่อง 4 ปี ๆละ 12-20 ชั่วโมง และ สะสมชั่วโมง PLC
  • ครูบางคน เข้าใจว่า ไม่มี คูปองครู จึงไม่ต้องอบรม ทำให้ เมื่อครูยื่นขอวิทยฐานะ ครูจึงขาดชั่วโมงพัฒนาตนเอง

🔻คลิก! เลือกหลักสูตรคูปองครู

ปรึกษาฟรี! ไม่ได้อบรมคูปองครู 2560/ 2561/ 2561 /2562/ 2563 โทร 06 3979 3742

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

🔻A- 12/05/2561 – 13/05/2561 – หลักสูตร 613112004 การพัฒนาสื่อสังคม 20 ชม.

🔻B- 12/05/2561 – 13/05/2561 – หลักสูตร 613012017 การพัฒนาสื่อ วิทยาศาสตร์ 20 ชม.

🔻C- 12/05/2561 – 13/05/2561 – หลักสูตร 612031132 การพัฒนาสื่อ ภาษาไทย 20 ชม.

🔻D- 12/05/2561 – 13/05/2561 – หลักสูตร 612041131 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “Echo English”- 20 ชม.

🔻E- 29/07/2561 – 30/07/2561 หลักสูตร612102022 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม กพอ.-20ชม.

🔻F- 18/08/2561 – 19/08/2561 หลักสูตร 612031132- การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ภาษาไทย -20ชม.

🔻G- 01/09/2561 – 02/09/2561 -หลักสูตร 613041016 พัฒนาบุคลิกภาพครูมืออาชีพ – 20 ชม.

🔶H- 30/03/2562 – 31/03/2562 – หลักสูตร 613041016 พัฒนาบุคลิกภาพครูมืออาชีพ – 20 ชม.

🔶I-27/04/2562-28/04/2562 – หลักสูตร 613041016 การพัฒนาบุคลิกภาพครูมืออาชีพ – 20 ชม.

🔶J- 11/05/25 – 12/05/2562 – หลักสูตร 613291015 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย – 16 ชม.

🔶K – 07/12/2562 – 08/12/2562-หลักสูตร 612031014 พัฒนาการอ่าน และเขียนภาษาไทย 18 ชม.

🔷L- 11/01/2563 – 12/01/2563 – หลักสูตร 613291015 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย – 16 ชม.

🔷M – 07/03/2563 – 08/03/2563 – หลักสูตร 613291015 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย – 16 ชม.

🔷N- 03/10/2563 – 04/10/2563 – หลักสูตร 629181364-001 สื่อและนวัตกรรม 3D – 20ชม.

🔷O- 21/11/2563 – 22/11/2563 – หลักสูตร 623181318-002 Construct 2 – 16ชม.

🔷P- 26/12/2563 – 27/12/2563 – หลักสูตร 629181364 สื่อและนวัตกรรม 3D – 20ชม.

🔷Q- 12/12/2563 – 13/12/2563 – หลักสูตร 623181318- Construct 2 – 16ชม.

🔷R- 26/12/2563 – 27/12/2563 – หลักสูตร- 628181058-ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเรียนรู้ – 16ชม. ❇️♦S – 20/02/2564 – 21/02/2564 – หลักสูตร 628181058 นวัตกรรม 3D – 20 ชม.

❇️♦T- 27/03/2564 – 28/03/2564 – หลักสูตร- 628181058-ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการเรียนรู้ – 16ชม.

❇️♦U – 3/04/2564 – 04/04/2564 – หลักสูตร 628181058 นวัตกรรม 3D – 20 ชม.

❇️♦V- 10/04/2564 -11/04/2564 PLC Online – PLC: สื่อออนไลน์ (สะสมชั่วโมง PLC) -12 ชม.

ปรึกษาฟรี พลาด คูปองครู62 โทร 06 3979 3742

ปรึกษาฟรี พลาด คูปองครู61 โทร 06 3979 3742

ปรึกษาฟรี พลาด คูปองครู61 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร  06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star