อบรมหลักสูตรคุรุพัฒนา 2561

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

🔻E- 29/07/2561 – 30/07/2561 หลักสูตร612102022 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม กพอ.-20ชม.

🔻F- 18/08/2561 – 19/08/2561 หลักสูตร 612031132- การพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ภาษาไทย -20ชม

🔻G- 01/09/2561 – 02/09/2561 -หลักสูตร 613041016 พัฒนาบุคลิกภาพครูมืออาชีพ – 20 ชม.

🔶H- 30/03/2562 – 31/03/2562 – หลักสูตร 613041016 พัฒนาบุคลิกภาพครูมืออาชีพ – 20 ชม.

🔶I-27/04/2562-28/04/2562 – หลักสูตร 613041016 การพัฒนาบุคลิกภาพครูมืออาชีพ – 20 ชม.

🔶J- 11/05/25 – 12/05/2562 – หลักสูตร 613291015 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย – 16 ชม.

สาเหตุ ที่ครูพลาดอบรม หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562

🔻คลิก! https://bit.ly/31MTa8a เลือกหลักสูตรคูปองครู61

ปรึกษาฟรี! ไม่ได้อบรมคูปองครู 2560/ 2561/ 2561 /2562/ 2563 โทร 06 3979 3742

หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562 หลักสูตรคุรพัฒนา 2563 โทร 06 3979 3742

ติดตาม หลักสูตรพัฒนาครู ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู โทร 06 3979 3742
Line @trainings Website ลงทะเบียน เลือกหลักสูตร

ปรึกษาฟรี พลาด คูปองครู62 โทร 06 3979 3742

ปรึกษาฟรี พลาด คูปองครู61 โทร 06 3979 3742

ปรึกษาฟรี พลาด คูปองครู61 โทร 06 3979 3742

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star