ลงทะเบียน คูปองครู 2560

Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู   โทร 06 3979 3742   Line @trainings   Website      

คูปองครู60          คูปองครู61 คูปองครู62    คูปองครู63    คูปองครู64   

ลงทะเบียน60         เลือกหลักสูตร61 ลงทะเบียน62    ลงทะเบียน63    ลงทะเบียน64   

  • ลงทะเบียนคูปองครู2560

ลงทะเบียนอบรม 4 หลักสูตร ช่วงปีการศึกษา2560

🔻A- 12/05/2561 – 13/05/2561 – หลักสูตร 13112004 การพัฒนาสื่อสังคม 20 ชม.

🔻B- 12/05/2561 – 13/05/2561 – หลักสูตร 613012017 การพัฒนาสื่อ วิทยาศาสตร์ 20 ชม.

🔻C- 12/05/2561 – 13/05/2561 – หลักสูตร 612031132 การพัฒนาสื่อ ภาษาไทย 20 ชม.

🔻D- 12/05/2561 – 13/05/2561 – หลักสูตร 612041131 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ “Echo English”- 20 ชม.

คูปองครู2560 วิทยาศาสตร์
#คูปองครู2560 ภาษาไทย
คูปองครู2560 สังคมศึกษษ
คูปองครู2560 ภาษาอังกฤษ


Facebook แฟนเพจ
: หลักสูตรพัฒนาครู   โทร 06 3979 3742   Line @trainings   Website      

คูปองครู60          คูปองครู61 คูปองครู62    คูปองครู63    คูปองครู64   

ลงทะเบียน60         เลือกหลักสูตร61 ลงทะเบียน62    ลงทะเบียน63    ลงทะเบียน64   

คูปองครู

 

       

pexels-photo-2650361

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star