หลักสูตรพัฒนาครู

หลักสูตรพัฒนาครู   คูปองอบรมครู 2562 @10000 บาท

           เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาครู จัดหลักสูตรที่ตรงความต้องการของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา นักเรียน สอดคล้องกับ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงสำรวจความคิดเห็น หลักสูตรอบรมครู โปรดเลือก หลักสูตรอบรมครู ที่ตรงกับความต้องการ หรือตรงกับความคิดเห็นของท่าน

 แบบสำรวจ หลักสูตรอบรมครู  คูปองครู 2562

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star