หลักสูตรคุรุพัฒนา62

Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู   โทร 06 3979 3742   Line @trainings   Website      

คูปองครู60          คูปองครู61 คูปองครู62    คูปองครู63    คูปองครู64   

ลงทะเบียน60         เลือกหลักสูตร61 ลงทะเบียน62    ลงทะเบียน63    ลงทะเบียน64   

Facebook แฟนเพจ : หลักสูตรพัฒนาครู   โทร 06 3979 3742   Line @trainings   Website      ลงทะเบียน62         เลือกหลักสูตร62

หลักสูตรพัฒนาครู  รับรองโดยสถาบันคุรุพัฒนา 📢📞โทร  06 3979 3742

🔻รหัสหลักสูตรคุรุพัฒนา 628181058  ชื่อหลักสูตรคุรุพัฒนา ศาสตร์พระราชาสู่การ พัฒนาการเรียนรู้  จำนวน 16 ชั่วโมง  บูรณาการสาระ

🔻รหัสหลักสูตรคุรุพัฒนา 621181024 ชื่อหลักสูตรคุรุพัฒนา  การพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาด้านทักษะการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยโดยใช้กีฬาหมากล้อม และแนวทางการส่งเสริม    การเล่นกีฬาหมากล้อมระดับปฐมวัย  จำนวน 16  ชั่วโมง 

🔻 รหัสหลักสูตรคุรุพัฒนา 623181318 ชื่อหลักสูตรคุรุพัฒนา  การพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรมConstruct 2  จำนวน    14   ชั่วโมง     บูรณาการสาระ

🔻 รหัสหลักสูตรคุรุพัฒนา 628041015 ชื่อหลักสูตรคุรุพัฒนา  การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมสนุกตามแนว Active Learning  จำนวน  16         ชั่วโมง

🔻รหัสหลักสูตรคุรุพัฒนา 629181364 ชื่อหลักสูตรคุรุพัฒนา  สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง    และมีความสุขโดยใช้กระบวนการ 3D    จำนวน  20 ชั่วโมง    บูรณาการสาระ

🔻รหัสหลักสูตรคุรุพัฒนา 623021044 ชื่อหลักสูตรคุรุพัฒนา  อบรมเชิงบูรณาการ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูคณิตศาสตร์ยุค  Education 4.0  จำนวน  16 ชั่วโมง           

🔻รหัสหลักสูตรคุรุพัฒนา 623181262 ชื่อหลักสูตรคุรุพัฒนา  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วย Adobe Captivate 2019      จำนวน 14 ชั่วโมง   บูรณาการสาระ

🔻บัญชีธนาคาร กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขบัญชี 987-3-75471-7
ชื่อบัญชี บจ. ไอซัคเซส เทรนนิ่ง

ติดต่อประสานงาน 📢📞โทร 06 3979 3742    Line: @traininings
inbox: m.me/trainingscourse

SPRING

ติดตาม #หลักสูตรคุรุพัฒนา ไอซัคเซส เทรนนิ่ง
Facebook คลิก! แฟนเพจ: หลักสูตรพัฒนาครู
Line @trainings คลิก!
Website คลิก!  โทร 06 3979 3742

#หลักสูตรคุรุพัฒนา 2562

พลาด! คูปองครู  📢📞โทร  06 3979 3742

#คูปองครู2560 #คูปองครู2561 #คูปองครู2562 #คูปองครู

#หลักสูตรคุรุพัฒนา2561

#หลักสูตรคุรุพัฒนา2562

#หลักสูตรคุรุพัฒนา2563

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star